Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Globala studier

De uppsatser som är publicerade i Gupea är länkade dit. Om du vill publicera din uppsats, laddar du ner ett publiceringsavtal HÄR och skickar till studentexpeditionen på Institutionen för globala studier.

2016

Ahrling, Jessica Att rädda det vita folket: Maskulinitet och identitet på ett högerradikalt internetforum.

Andersson, Kristin When all immigrants became potential terrorists: A discourse analysis of a possible securitization of immigration in EU.

Brandström, Julia Det bekymmersfria resandet: En studie om socialt ansvar och svenska researrangörers arbete för homo- och bisexuella personers mänskliga rättigheter i sina destinationsländer. GS 2016:1

Gezelius, Suzanne Natursyner, naturbevarande och lokal förankring: En fallstudie av nationalparksbildandet i Vålådalen-Sylarna-Helags.

Ghotbi, Sanna The Rojava Revolution: Kurdish women’s reclaim of citizenship in a stateless context. GS 2016:6

Gometz, Jakob Refugee Biopolitics: A discourse analysis of the Swedish government’s recent shift in the speech on refugees. GS 2016:4

Hansson, Sarah EU leaving the refugees at the doorstep: An analysis of the readmission agreement between the EU and Turkey in the current refugee situation. GS 2016:3

Karlsson Lidell, Lovisa Hällristningar, världsarv och autenticitet.

Kronsell, Lisa Små och lätta vapen: En undersökning av Förenta Nationernas styrdokument gällande små och lätta vapen ur ett genus – och säkerhetsperspektiv.

Labour Andersson, Sara Frihet, människosyn och politisk styrning: En ideologianalys av bedömningen av altruistiskt surrogatmödraskap i ”Olika vägar till föräldraskap”.

Lindholm, Hanna ”De är säkert jättenyttiga och så, men…”: En kvalitativ studie av uppfattningar om och attityder till insekter som föda hos en grupp unga vuxna i Sverige.

Matthijs, Tilda Idrott – i intersektionen av kön, klass och etnicitet: En kvalitativ studie kring tänkbara orsaker bakom nyanlända tjejers underrepresentation inom idrottsföreningsliv utifrån ett intersektionellt maktperspektiv.

Myrseth, Louise De andra: En diskursanalys av konstruktionen av problem, lösningar och “de andra” i rapporten “Framtid Sökes – Slutredovisning från den nationella samordnaren för utsatta EU-medborgare”.

Persson, Frida Får alla vara med och passa?: En kvalitativ studie av etablerade fotbollsföreningars arbete för att undersöka fotbollens roll för social hållbarhet i Göteborgs Stad.

Petrini, Ella “What makes you Israeli”: A qualitative study of young men’s testimonies on military service, nationality and identity in Israel. GS 2016:2

Rajala Pettersson, Julia Samen som kulturbärare och kunskapsskapare: En diskursanalys av text och bild som marknadsför samisk turism på Internet.

Rydström, Klara Whiteness and feminism: A qualitative study of Swedish feminists’ understandings and experiences of whiteness.

Sand, Maria Förebygga och motverka diskriminering, rasism och främlingsfientlighet?: En studie av svensk integrationspolitik.

Stenegard, Maja Beskyddaren: En fallstudie om hur maskulin beskyddarlogik påverkar möjligheten att erkännas som flykting.

Stenmark, Josefin Hinner fast fashion med hållbarhet?: Om företagsansvar för hållbara produktions- och konsumtionsmönster

Svensson, Lina ”Om vi känner varandra finns inget hat”: En explorativ undersökning, som ämnar finna lyckade integreringsfaktorer, utifrån ensamkommande barn och ungdomars berättelser.

Tallberg, Nicole Empowerment genom obligatoriskt självförsvar?: En kvalitativ studie av obligatorisk utbildning i självförsvar i Indien och dess potential att bidra till flickors empowerment.

Wallinder, Elin Att flytta iväg eller stanna kvar?: En undersökning om avfolkning av Västernorrland ur ett intersektionellt perspektiv. GS 2016:5

Wellander, Mollie Poor but happy: En studie av volontärturisters bloggar och deras påverkan på normativa diskurser kring det Globala Syd.

Wiig, Frida "Jag finns ju inte på samma skala som dem en gång, så att det finns ju inga likheter alls...": Tolkningar av identiteter i marknadsföringsmaterial från biståndsorganisationer.

Åberg Gudmundsson, Beatrice In search of climate justice: A qualitative idea analysis of the UNFCCC Paris agreement, concerning its concepts of justice and related NGO critique.

2015

Bergh, Amanda Motiv?: En motivanalys av svenska riksdagspartiers asylpolitik i förhållande till EU:s gemensamma asylsystem och ”burden-sharing”.

Day, Amanda Characterizing representations within the Millennium Village Project: Perspectives on power relations and (in) justice in a development aid context.

Einarsson, Philip Den armeniska frågan: En kvalitativ undersökning om turkiska elever och lärares uppfattningar gällande den 100-åriga armeniska frågan i en turkisk kontext.

Ekman, Diana ”We must change how fashion is made”: En kritisk diskursanalys över svenska klädföretags hållbarhetsredovisningar.

Eliasson, Sara Is the Human Right to Health Pledge All of Us?: A case study of care centers’ and the non-profit organizations’ perceptions of the situation of irregular migrants access to medical and health care in the city of Gothenburg

Fäldt, Sebastian De stora svenska socialistpartiernas ideologiutveckling 1975-2015: En ideologianalys.

Gidlöf, Elin A way to change society: a study of how agents who work for the non-profit organisation rfsu understand and relate to civil society.

Graversen, Pernilla Feminism? Nej tack!: En diskursanalys av antifeministisk retorik i svensk dags- och kvällspress.

Gustafsson, Frida Hållbarhet, till vilket pris?: En studie av vad som påverkar tre västsvenska kommuners användning av hållbarhetskrav inom offentlig upphandling.

Holmlund, Hanna Förutsättningar för demokrati: En kvalitativ studie av hur styrelsemedlemmar inom idrottsrörelsen upplever demokrati i sina föreningar och vad deras erfarenheter kan lära oss om demokrati i stort.

Imamovic, Ermina Tillbaka till den hållbara framtiden: En fallstudie om bosnisk traditionell ekologisk kunskap - om mathantering och framställning och dess potentiella bidrag till Sveriges hållbarhetsarbete.

Jacobsson, Nathalie CSR i mikroföretag: En kvalitativ studie om socialt ansvarstagande i privatägda klädföretag i Göteborg.

Jaring, Johanna It is not like I go around and play a girl or bimbo: A qualitative study of how women in male-dominated occupations reproduce and renegotiate the norm of the gender binary through the construction of gender identities.

Johansson, Amanda ”Men jag kan Väl inte vara med och odla..?”: En kvalitativ studie om vilka hinder det finns, och hur de kan förebyggas, för att odlingsintresserade ska delta i kollektivodling på Ekobacken i Växjö.

Johansson Strid, Anna Export av secondhand - en god affär?: En studie av svenska välgörenhetsorganisationers syn på sin roll i den internationella handeln med secondhandkläder

Karlsson, Ella Finns det plats för mångkultur i den franska enigheten?: En kvalitativ undersökning om hur ett förbud mot utländska flaggor i Frankrike kan förklaras med nationalistisk och postkolonialistisk teori.

Lazar, Andrei Rumänska romers situation i Uppsala: En kartläggning av socialt exkluderande processer och dess konsekvenser.

Lindahl, Josefin Själva kallar de sig för människor: En diskursanalys av medias representation av EU-migranter.

Linne, Jacob Populism and Moral Technocracy: Discourse Analysis on “Freedom of Speech” in the Sweden Democrat Discourse.

Magnell, Sofia I skolbänken som asylsökande: En kvalitativ studie av asylsökande flyktingbarns upplevelser av att nyttja sin rätt till utbildning.

Persson, Sofie Justeringen av Bolivias abortlag 2014 – en verklig förändring för kvinnors rättigheter eller…?: En kvalitativ studie om olika människors uppfattningar om abortlagsjusteringen.

Rask, Evelina Varför vapen?: En diskursiv undersökning av motiveringarna för produktionen av lätta vapen utifrån fallet Saab AB.

Rölander, Fanny We are Women in Coffee!: An explanatory case study of Fairtrade’s gendered impact on female and male farmers of a Fairtrade certified Kenyan coffee cooperative. GS 2015:6

Sparrings, Karin Det enkla livet: En idéanalys om frivillig enkelhet.

Svensson, Amanda En ny maktfaktor i en världsordning i förändring: En kvalitativ studie av the new development bank, världsbanken och global governance. GS 2015:1

Torstensson, Ella Migrationsverkets bemötande av HBTQI-flyktingar ur ett normkritiskt perspektiv: En studie baserad på asylsökandes upplevelser.

Täng, Mimmi Om motstånd, media och makt under den arabiska våren: En diskursanalys av Göteborgs-Postens och Dagens Nyheters framställning av demonstranter och ickevåldsmotstånd under den arabiska våren under 2011.

Viberg, Cecilia No Todos Somos Iguales: En kvalitativ studie av colombianska flyktingars upplevelser av diskriminering på arbetsmarknaden i San José, Costa Rica.

Wilhelmsson, Tora Making fashion sustainable and making sustainability fashionable: En fallstudie av makt och påverkan mellan Swedwatch och svenska textilföretag. GS 2015:5

Yeh, Nickie Kan en linbana i La Paz bidra till social integration?: En fallstudie av ett shoppingcenter och en politisk vision.

2014

Bergman, Helen Offer, förtryckt och inkompetent?: En kvalitativ studie av muslimska kvinnors upplevelser av rasism, islamofobi och sexism.

Bradshaw, Carl Creating Fear of the “Russian Bear” in Crimea: An Analysis of Media´s Capacity to Construct Information in order to Influence Discourse.

Buck, Johanna Hållbar utveckling inom kommunala bostadsbolag i Västra Götaland.

Börjesson, Alexandra Internationell fred och säkerhet ur ett genusperspektiv: En diskursiv studie av Säkerhetsrådets resolutioner för kvinnor, fred och säkerhet. GS 2014:6

Gårdemyr, Louise Barns rättigheter - en självklarhet?: En kvalitativ studie av hur barns rättigheter synliggörs på central kommunal nivå. GS 2014:3

Hederstedt, Anna ”Vi är ju alla människor och dom också!”: En kvalitativ studie om tillgången till sex- och samlevnadsundervisning på gymnasiesärskolan, en mänsklig rättighet.

Hedquist, Sofie Hur arbetar detaljhandelsföretag med lokalt deltagande i implementeringen av uppförandekoder?: En kvalitativ innehållsanalys av fyra företags hållbarhetsrapporter.

Henriksson, Anna I samverkan: En postkolonial diskursanalys av Sveriges roller inom demokratibiståndet.

Hoti, Blerta What gender perspective is being mainstreamed?: A Feminist Critical Discourse Analysis of Kosovo’s Policy Making within the context of UNSCR 1325 on Women, Peace and Security.

Hultgren, Stephanie Det liberala som frihet men ansvar som tvång: En diskursanalys av Dublinförordningen (EU) nr 606/2013.

Högrell, Fanny Krokodiler och machomän: En studie om maskuliniteter och ett yrkesliv under förändring.

Johansson, Ida Är mänskliga rättigheter till för EU-migranter?: En kvalitativ studie om EU-migranters situation i Göteborg ur ett mänskliga rättigheter-perspektiv.

Karlsson, Hanna Principer i svenskt utvecklingssamarbete: En kvalitativ studie om huruv ida krav på resultat i svenskt utvecklingssamarbete motverkar principen om ägarskap.

Loyzaga Skoglund, Judith Local entertainers in Cebu, Philippines: Entertainment and sex work - the struggle for empowerment. [Asienstudier]

Nilsson, Jessica Det manliga köttet: Om köttets roll i skapandet av maskuliniteter, och den svenska hållbarhetsdiskursens genus(o)medvetna rörande ekologiskt hållbar köttkonsumtion. GS 2014:2

Nyström, Stina "The little sisters of the world" and their right not to be rescued: A qualitative study on how different moral standpoints shape and affect the antitrafficking practice of raid and rescue operation in India.

Pettersson, Hanna ”Återförvilda” Sverige?: En studie av rewilding som strategi för att bevara kulturlandskapet och gynna biologisk mångfald. GS 2014:7

Pettersson, Maria Globalisering, kultur och identitet: En studie om hur en mångkulturell uppväxt har influerat tre kvinnors syn på sin etnicitet, etniska identitet och kulturella tillhörighet.

Sallén, Lovisa Att kunna se sig själv i det stora: Ett samtal med Butler och Foucault om globaliseringen och individualiseringens motsägelsefulla inverkningar på >subjektets> självbild i en västerländsk medialiserad och informationspräglad social kontext.

Schmidt, Lovisa Alla vill ju ha social hållbarhet: En begreppsstudie i Social hållbarhet inom regional stadsutveckling.

Skoog, Frida ”Det är ju inget fel på spårvagnarna, men…”En analys av tillgänglighetsdiskursen gällande rullstolsanvändning och tillgänglighet i kollektivtrafiken bland styrande aktörer.

Stenhamre, Katarina The Scramble for Myanmar: En kvalitativ studie om amerikanska säkerhetsintressen i Myanmar i skenet av en världsordning i förändring.

Svensson, Karin Ska det framtida Göteborg växa och gro?: En diskursanalys gällande beslutsfattares syn på urbant jordbruk. GS 2014:5

Söderberg, Maria Från etik till ekonomi?: En analys av förändringar i svensk klimatpolicy 1990-2008. GS 2014:4

Voulgaridou, Tanja Upplevelser av osäkerhet: En kvalitativ studie av globaliseringens effekter för ungas etablering på arbetsmarknad och familjebildning. GS 2014:1

Ziethén, Anders Social structures and discursive constructions: A discourse analysis on the Swedish response to Russia’s ban on Swedish adoptions.

Ågren, Malin Sverigedemokraternas konstruktion av nationell identitet: en diskursteoretisk analys.

Åhlund, Madeleine Att verka i en global värld: En studie av hur aktiviteter och syfte hos fyra iranska diasporaorganisationer i Göteborg påverkas av och utvecklas i ett system av globala kulturella strömningar.

2013

Andersson, Lisa "Det gäller ju att det pratas hela vägen": En studie av Sveriges Tekniska Forskningsinstituts förhållningssätt till hållbar utveckling utifrån ett maktperspektiv.

Burnelius, Lina Kött & rättvisa: Ett rättviseresonemang av den rådande globala köttindustrin, disciplinerad av Marion Youngs; den sociala förbindelsemodellen.

Bäckström Linn "We don't have a dog in that fight": En diskursanalys av PSD-10-direktivet.

Dhami, Fredrik Olika perspektiv på suveränitet: En studie av Säkerhetsrådets resolutioner för storskaliga militära interventioner.

Carlson, Mattias Alternatives for another world?: En kritisk analys av Occupy Wall Street-rörelsens idéer för strukturell förändring. GS 2013:4

Ekberg, Jenny Kvinnokroppen som diskursivt slagfält avvikande visuella representationer av genus i Pussy Riots musikvideor. GS 2013:2

Gonzalez Castillo, Carlos Gruvdriftens inverkan på Latinamerikas ursprungsfolk: Fallet Maya-Mamfolket och Marlingruvan i Guatemala.

Grunnesjö, Linnea Vad kostar det att återförenas med sin familj?:En kvalitativ studie om hur migranter med ekonomiska hinder för familjeåterförening gör för att få råd med familjens resa till Sverige.

Hadartz, Lina Ett konstruerat dem, inget verkligt vi?: En analys av representationer i en segregerad stad.

Hall Louise Våldtäkt: en kvalitativ studie gällande internationell rätt om samtyckesbaserad våldtäktslagstiftning i Norge.

Hallberg, Karin Honor and Happiness: An ethnographic study of arranged marriages in a context of tradition and globalization in South India. GS 2013:9

Hynsjö, Disa Assumptions of Neoclassical Economics and Latin America: Applicability to Women in Urban Mexico. [Latinamerikastudier]

Karlsson, Joel Att slåss mot väderkvarnar?: Ett rättviseperspektiv på vindkraftsetablering i Göteborgs skärgård.

Karlsson, Per Från input till output: En kvalitativ studie om hur resultatkrav inom biståndet påverkar svenska civilsamhällesorganisationer och mottagarens möjlighet till participation. GS 2013:6

Klein, Janna och Elin Fransson Sustainability or a Waste?: A study of the impacts of the Basura Cero law on the social sustainability of the cartoneros in Buenos Aires. GS 2013:5

Nybratt Sandin, Paulina Sexual Education as Empowerment: Questioning Biopolitics in a Nicaraguan Context.

Oinonen, Alexandra Barnfattigdomen i EU: En diskursiv analys av olika sätt att mäta barnfattigdomen i höginkomstländer.

Olsson Myrvik, Amanda Balancing act gone bad?: A case study of the dispute over the Abyei area between Sudan and South Sudan and the importance of addressing local roots of violence in national conflict resolution processes.

Perez Pedreros, Sara Isis Problem, offer eller en resurs?: En diskursanalys av hur svenska partier framställer invandrare.

Persson, Isabelle Todas somos Liderezas: A qualitative study of female leadership and political participation within the Comarca Ngobe-Buglé in Panama. GS 2013:8

Persson, Sofie Protector not Perpetrator: An explorative study of young men’s perception of masculinity and violence against women in contemporary South Africa.

Reumert, Anna The Road through Checkpoints is Paved with Promises of Change: Young Palestinians Navigating in the (Post)-political Landscape of Military Occupation, Civil Society Participation and Development Projects.

Skansholm, Hanna Veto: En motivanalys av FN:s säkerhetsråds fem permanenta medlemmars agerande i konflikten i Syrien. GS 2013:1

Sterner, Johanna Den dubbla paradoxen: en kritisk granskning av svensk integrationspolitik i en globaliserad värld.

Strand, Sanna Den nya plikten: En diskursanalys av svenska Försvarsmaktens rekryteringsmaterial.

Toivonen, Erika Den afghanskaTalibanrörelsen och den internationella militära närvaron i Afghanistan.

Törnqvist, Isabelle Pivot to Asia: Analyzing the United States' Search for Identity in the Asia-Pacific.

Wallengren, Alma ”De lever så här varje dag, liksom”: Representationer av fattigdom i svenska insamlingsgalor. GS 2013:7

Östman, Amanda The power to change: Politisk identitet och handling hos unga vuxna i revolutionens Egypten.

2012

Abaji, Christian Social hållbarhet i en glokaliserad värld: Göteborgares syn på Säkerhet Utveckling och Rättvisa.

Andersson, Lina Amerikanska UD:s bistånd för narkotikabekämpning i Guatemala: Vilka förutsättningar har det att lyckas?

Bergman, Anneli Flyktingrättsrörelsen i Sverige: Ur ett motståndsperspektiv. GS 2012:4

Blomé, Katja The Persistence of Gender-related Violence and Discrimination in Politics in the Bolivia of Evo Morales. [Latinamerikastudier]

Brandvik, Hanna Målgruppens roll inom utvecklings(sam)arbete: En postkolonial studie av deltagande inom Frälsningsarmén.

Dragnic, Majla Bosnienkonflikten: En studie av försoning i Mostar.

Eriksson, Petter På vems villkor - deltagande och lokalt övertagande i utvecklingsprojekt.

Ewertson, Lisa The transition from humanitarian to development assistance: A case study on five organisations work.

Glasell, Klara och Katja Schibbye Dijkstra Prestationsbaserad stimulansersättning inom sfi-utbildningen – ett incitament för snabbare studier? GS 2012:3.

Hallén, Rebecka och Mona Rouzparast “Vi försvinner som en droppe i havet”: En uppsats om svenska civilsamhällesorganisationers upplevelser av sina påverkansmöjligheter i EU. GS 2012:6

Hjort, Josefine Visionen om FN och “Responsibility to Protect”: En beskrivande idéanalys av FN som aktör.

Holback, Stina They cannot read… but they can hear: Att nå ut med HIV-information till lågutbildade kvinnor i Kenya.

Hågeby, Elin och Ulrika Rönmark Social Responsible Business and Development: A study of how a social responsible business can be perceived as legitimate in a development context. GS 2012:1

Iselius, Gabrielle och Maria Olsson South-South Development Cooperation and the changing dynamics of Development Assistance: A study of Brazil´s positioning and identity as a partner for development. GS 2012:5

Joelsson, Amanda och Josephine Massie Värderingar i Vietnam: En studie om hur en grupp unga kvinnor hanterar äktenskap i en globaliserande värld.

Johansson, Lucia The tale of the pinkieless gangster: A study of organization and rituals in the Japanese Yakuza. [Asienstudier]

Johansson, Stina Agroforestry against poverty?: A study contrasting farmers' experience with theory.

Karlsson, Anna Mot ett mer resultatstyrt bistånd?: En kvalitativ studie gällande betydelsen för ett ökat fokus på att styra mot resultat i den svenska biståndsagendan.

Moghaddas, Roya En kvinnas värde: En kvalitativ studie om hur kvinnor inkluderas/exkluderas som aktörer i den colombianska säkerhetsdiskursen.

Olofsson, Linn Känslan av utanförskap: Ett inifrånperspektiv.

Petersson, Sofia Samstämmigheten inom svensk politik: En studie av koherensen mellan Försvarets materielverks riktlinjer vid import av krigsmateriel och regeringens ”politik för global utveckling”, PGU.

Ryttare, Johan Demokrati och landsbygdsutveckling i Sverige.

Sjösvärd, Alf Hoppets blomma: kön, nationalism och kvinnors ställning i Irakiska Kurdistan [Mellanösternstudier].

Södergren, Karolina The Quest for Policy Coherence in Education for Sustainable Development: An Analysis of Conceptualisations among International Organisations. GS 2012:2

Sörensen, Stina Sexuellt våld i konflikter – ett vapen i krig: En undersökande studie om realismens och liberalismens möjliga bidrag till debatten om dess orsaker.

Unde, Karin Antimicrobial resistance in Vietnam: A country specific study about the correlation between Antimicrobial-resistance and the construction of the health-and pharmaceutical sector.

Vannesjö, Malin Just war argumentation - and the Iraqi war.

Vaziri Hamedani, Arvin Om självständighet, statsbildning och erkännande: En analys av Sydsudan och Somaliland.

Westin, Lisa Mänskliga rättigheter i Afrika: En diskursanalys om clawbacks.

Sidansvarig: Studentexpeditionen|Sidan uppdaterades: 2016-09-28
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?